ശ്രാദ്ധം - ഒരു മഹത്തായ കര്‍മം

നന്ദകുമാര്‍ കൈമള്‍ ശ്രാദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ ഇന്ന് പലരുടെയും മനസ്സില്‍ 'ഒരു അശാസ്ത്രീയവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമായ കര്‍മം', എന്ന ...


നന്ദകുമാര്‍ കൈമള്‍

ശ്രാദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ ഇന്ന് പലരുടെയും മനസ്സില്‍ 'ഒരു അശാസ്ത്രീയവും അടിസ്ഥാന രഹിതവുമായ കര്‍മം', എന്ന തെറ്റായ ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിലര്‍ 'പിതൃക്കള്‍ക്കുവേണ്ടി ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നതിനു പകരം ആ പണം കൊണ്ട് ദരിദ്രര്‍ക്ക് അന്നദാനം നടത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളിന് സംഭാവന നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഗുണം ചെയ്യുക', എന്നു പറയുന്നു ! ഇത് 'ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമുള്ള രോഗിക്ക് അത് ചെയ്യാതെ ആ പണം കൊണ്ട് ദരിദ്രര്‍ക്ക് അന്നദാനം നടത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളിന് സംഭാവന നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ ഗുണം ചെയ്യുക', എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

ശ്രാദ്ധവിധി ചെയ്യുന്നത് ധര്‍മാചരണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വനത്തിലായിരുന്നിട്ടു കൂടി ഭഗവാന്‍ ശ്രീരാമന്‍, തന്റെ പിതാവ് ദശരഥന്റെ മരണവാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശ്രാദ്ധവിധി ചെയ്തു. ശ്രാദ്ധ വിധിയില്‍ നടത്തുന്ന മന്ത്രോച്ചാരണത്തില്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് ഗതി നല്‍കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മ ശക്തി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് പിതൃക്കള്‍ക്ക് ഗതി ലഭിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളില്‍ ശ്രാദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറ്റി ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരം അവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

'ശ്രാദ്ധം' എന്ന വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങള്‍

1. ഉത്പത്തിയും അര്‍ഥവും : 'ശദ്ധ്ര' എന്ന വാക്കില്‍നിന്നാണ് 'ശ്രാദ്ധം' എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂര്‍വികര്‍ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ക്കു പകരം നല്‍കാന്‍ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പരിപൂര്‍ണ ഭക്തിയോടെയും ശദ്ധ്രയോടെയും ചെയ്യുന്നതെന്തോ അത് ശ്രാദ്ധം.

2. നിര്‍വചനം : ബ്രഹ്മപുരാണത്തിലെ 'ശ്രാദ്ധം' എന്ന പ്രകരണത്തില്‍ ശ്രാദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നല്‍കിയ നിര്‍വചനം താഴെ കൊടുക്കുന്നു -

ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച ശദ്ധ്രയാ വിധിനാ ച യത്
പിതൃനുദ്ദിശ്യ വിപ്രേഭ്യോ ദത്തം ശ്രാദ്ധമുദാഹ്യത്.
- ബ്രഹ്മപുരാണം

അര്‍ഥം : ദേശം, കാലം, പാത്രം (അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം) ഇവയെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെയും വിധിപ്രകാരവും പിതൃക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് എന്തു (അന്നം) നല്‍കുന്നുവോ അതിനെ ശ്രാദ്ധം എന്നു പറയുന്നു.


ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ ഇതിഹാസം


1. ശ്രാദ്ധവിധിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിഭാവനം ചെയ്തത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ അത്രി ഋഷി യായിരുന്നു. അത്രി ഋഷി തന്റെ വംശത്തിലെ നിമിക്ക് ബ്രഹ്മദേവനില്‍നിന്ന് ശ്രാദ്ധ വിധിയെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച അറിവ് പകര്‍ന്നുകൊടുത്തു. അന്ന് തുടങ്ങിയ ആചാരം ഇന്നും തുടരുന്നു.

2. മനുവാണ് ആദ്യമായി ശ്രാദ്ധക്രിയ നടത്തിയത്; അതിനാല്‍ മനു ശ്രാദ്ധദേവന്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

3. ശ്രീരാമന്റെ വനവാസ കാലത്ത് ഭരതന്‍ അച്ഛന്റെ മരണവാര്‍ത്തയുമായി ശ്രീരാമനെ കാണാന്‍ ചെന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ശ്രീരാമന്‍ യഥാകാലം അച്ഛനുവേണ്ടി ശ്രാദ്ധവിധി നടത്തിയതായി രാമായണത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

1. പിതൃലോകത്തുള്ള പിതൃക്കള്‍ക്ക് അടുത്ത ലോകത്തേക്കു പോകാനുള്ള ഗതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രാദ്ധവിധി സഹായിക്കുന്നു.

2. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാത്തതിനാല്‍ സദ്ഗതി ലഭിക്കാതെയും ഉയര്‍ന്ന ലോകത്ത് പോകാതെ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളില്‍ തന്നെ തങ്ങി പോയതുമായ നമ്മുടെ കുലത്തിലെ അതൃപ്തരായ പിതൃക്കള്‍ക്ക് ശ്രാദ്ധവിധി കൊണ്ട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് സദ്ഗതി പ്രാപ്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. ചിലര്‍ ദുഷ്‌കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്തതു കാരണം മരണശേഷം പിതൃലോകത്തു പോകാതെ ഭൂതയോനിയില്‍ പോകുന്നു. ഇത്തരം പിതൃക്കള്‍ക്കും ശ്രാദ്ധവിധികൊണ്ട് ആ യോനിയില്‍നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു.

ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

1. കലിയുഗത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും സാധന ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ മായയില്‍ പെട്ടുഴലുകയാണ്. അതു കാരണം മരണശേഷം ഈ ആളുകളുടെ ലിംഗദേഹം അതൃപ്തമാകുന്നു. ഈ അതൃപ്ത ലിംഗദേഹങ്ങള്‍ മര്‍ത്ത്യലോകത്തു തന്നെ തങ്ങി പോകുന്നു. മര്‍ത്ത്യ ലോകം ഭൂലോകത്തിനും ഭുവര്‍ലോകത്തിനും മദ്ധ്യേയാണ്. അതൃപ്തരായ പൂര്‍വികരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ശ്രാദ്ധവിധി മുഖേന പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് അവര്‍ക്ക് വേഗത്തില്‍ അടുത്ത ഗതി ലഭിക്കണം എന്നതാണ് ശ്രാദ്ധവിധി നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.

2. ചിലര്‍ ദുഷ്‌കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്തതു കാരണം മരണശേഷം പിതൃലോകത്തു പോകാതെ ഭൂതയോനിയില്‍ പോകുന്നു. ഇത്തരം പിതൃക്കള്‍ക്കും ആ യോനിയില്‍നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു.

ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും ആവശ്യകതയും

ശ്രാദ്ധകര്‍മത്തില്‍ നിന്നും നിര്‍ഗമിക്കുന്ന ഊര്‍ജത്തിന് ലിംഗദേഹത്തിലടങ്ങിയ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഊര്‍ജവുമായി സാമ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ അല്പ കാലയളവില്‍ തന്നെ ശ്രാദ്ധത്തിലൂടെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട ഊര്‍ജത്താല്‍ ലിംഗദേഹം മര്‍ത്ത്യലോകം കടക്കുന്നു. മര്‍ത്ത്യലോകം കടന്നുപോയ ലിംഗദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഭൂമിയിലെ സാധാരണ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നല്‍കാന്‍ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല; അതുകൊണ്ട് ശ്രാദ്ധ കര്‍മത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശ്രാദ്ധം നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ വാസനയുടെ ചക്രവ്യൂഹത്തില്‍ പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ലിംഗദേഹങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മുടെ സാധനയെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും. അതിനാല്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍, പിതൃപക്ഷത്തിലോ കര്‍ക്കടക അമാവാസി ദിവസമോ പിതൃഋണത്തില്‍ നിന്നു മോചനം നേടുന്നതിനായി ശാസ്ത്രപ്രകാരം കര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.


1. ദേവ, ഋഷി, സമൂഹം എന്നിവരോടുള്ള ഋണം (കടം) വീട്ടുന്നതിന് എത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രതന്നെ പ്രാധാന്യം പിതൃഋണം വീട്ടുന്നതിനുമുണ്ട്. പിതൃക്കളോട് ബഹുമാനം കാണിക്കുക, അവരുടെ പേരില്‍ ദാനം ചെയ്യുക, അവര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക, ഇവ പിന്‍ തലമുറയുടെ കടമയാണ്. ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നത് ധര്‍മ പാലനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്', എന്ന് ധര്‍മശാസ്ത്രത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2. പുത്രന്മാര്‍ നല്‍കുന്ന പിണ്ഡോദകത്താല്‍ (പിണ്ഡവും ജലവും) മാത്രമേ പിതൃക്കള്‍ തൃപ്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ.

3. ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാത്തവരുടെ പിതൃക്കള്‍ പിണ്ഡശ്രാദ്ധ തര്‍പണാദി ക്രിയകള്‍ ചെയ്യാത്തതിനാല്‍ നരകത്തില്‍ പോകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ആ കുടുംബത്തിന് ശേയ്രസ്സ് ഉണ്ടാകുകയില്ല.

4. ഏതെങ്കിലും ആത്മാവിന്, 'എനിക്കുവേണ്ടി ശ്രാദ്ധം നടത്തണം' എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ട് അത് നടന്നില്ലെങ്കില്‍ ആ ആത്മാവിന് ആഗ്രഹം സാധിക്കാത്തതിനാലുള്ള ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അത്തരം ആത്മാക്കള്‍ പിശാചായി ശ്രാദ്ധം നടത്താത്ത ബന്ധുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാനിടയുണ്ടെന്നും വിശ്വാസമുണ്ട്.

5. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ 'ശ്രാദ്ധത്തില്‍ യാതൊരു അര്‍ഥവുമില്ല; എന്റെ മരണാനന്തരം ആരും എനിക്കുവേണ്ടി ശ്രാദ്ധം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല', എന്നു പറയുന്നവര്‍ മരണശേഷം ശ്രാദ്ധം നടത്താത്തതിനാല്‍ 'ഞാന്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയി' എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാലും അവര്‍ക്ക് ഇക്കാര്യം ആരോടും പറയാന്‍ കഴിയുകയില്ല. ആഗ്രഹം നടക്കാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ ദുഃഖിതരായി കഴിയുന്നു. അതിനാല്‍ നാം എല്ലാ പൂര്‍വികര്‍ക്കുവേണ്ടിയും ശ്രാദ്ധം നടത്തേണ്ടതാണ്.

ഇക്കാരണത്താലും സാധനയുടെ അഭാവം കാരണവും പലര്‍ക്കും പിതൃക്കളുടെ അതൃപ്തമായ ആത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. 'വീട്ടില്‍ നിത്യവും കാരണമില്ലാതെ കലഹ മുണ്ടാകുക, ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുക, സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, എത്ര ചികിത്സ നടത്തിയിട്ടും അസുഖം മാറാതിരിക്കുക, വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുക, ഭാര്യാ-ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍ തമ്മില്‍ സ്വരച്ചേര്‍ച്ച ഇല്ലായ്മ, ഗര്‍ഭം ധരിക്കാതിരിക്കുക, പല തവണ ഗര്‍ഭം അലസുക, വികലാംഗനോ മന്ദബുദ്ധിയോ ആയ കുട്ടി ജനിക്കുക, ലഹരി പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ക്ക് അടിമയാകുക' ഇവ പിതൃദോഷം കാരണമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ ചിലതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ശ്രാദ്ധം നടത്തിയാല്‍ പിതൃക്കള്‍ തൃപ്തിപ്പെടുകയും അവരുടെ ആശീര്‍വാദത്താലും അവര്‍ക്ക് മര്‍ത്ത്യലോകത്തുനിന്ന് അടുത്ത ലോകത്തേക്ക് ഗതി ലഭിക്കുന്നതിനാലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ കുറയുന്നു.

ശ്രാദ്ധം എപ്പോഴാണ് നടത്തേണ്ടത് ?

സാധാരണയായി അമാവാസി, വര്‍ഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് സംക്രമങ്ങള്‍, ചന്ദ്രഗ്രഹണവും സൂര്യഗ്രഹണവും, യുഗാദി, മന്വാദി, മരണപ്പെട്ട നാള്‍ മുതലായ ദിവസങ്ങള്‍ ശ്രാദ്ധത്തിന് നല്ലതാണ്.

ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍

ഹിന്ദു ധര്‍മത്തില്‍ ശ്രാദ്ധവിധിക്ക് വളരെയധികം മഹത്ത്വം കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്കും ശ്രാദ്ധവിധി ചെയ്യാന്‍ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഹിന്ദു ധര്‍മത്തിലില്ല. അവനവന്റെ കഴിവും സാന്പത്തിക സ്ഥിതിയും ചുറ്റുപാടും അനുസരിച്ച് ശ്രാദ്ധവിധി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

1. 'അനുയോജ്യരായ ബ്രാഹ്മണനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കിട്ടുന്ന ബ്രാഹ്മണനെക്കൊണ്ട് വിധി ചൊല്ലിക്കുക.'

2. അമ്മയുടെ ശ്രാദ്ധത്തിന് ബ്രാഹ്മണനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ഭര്‍ത്തൃമതിയായ സ്ത്രീയൈാക്കണ്ട് ശ്രാദ്ധവിധി ചൊല്ലിച്ച് ശ്രാദ്ധം നടത്താവുന്നതാണ്.

3. തടവില്‍ കിടക്കുക, രോഗം വന്നു കിടക്കുക മുതലായ കാരണങ്ങളാല്‍ സ്വയം ശ്രാദ്ധം നടത്താന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍ പുത്രന്‍, ശിഷ്യന്‍, ബ്രാഹ്മണന്‍ ഇവരൈാകണ്ട് ശ്രാദ്ധം ചെയ്യിക്കുക.

4. ബ്രഹ്മാര്‍പ്പണവിധി ചെയ്യുക, അതായത് ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ച് കാല്‍ കഴുകിച്ച് ഊട്ടുക.

5. മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു രീതിയിലും ശ്രാദ്ധവിധി നടത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ താഴെ പറയുംപ്രകാരം വിധി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
* ജലം നിറച്ച കുംഭം ദാനം ചെയ്യുക.
* അല്പം അന്നം നല്കുക.
*  എള്ള് നല്‍കുക.
* ദക്ഷിണ നല്‍കുക.
* കഴിവിനനുസരിച്ച് ധാന്യം നല്കുക.
*  പശുവിന് പുല്ല് കൊടുക്കുക.
* വിധികളൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറും പിണ്ഡം നല്‍കുക.
*  കുളിച്ചതിനു ശേഷം എള്ളും വെള്ളവും പിതൃക്കള്‍ക്ക് നല്‍കുക.
*  ശ്രാദ്ധവിധിയുടെ ദിവസം ഉപവസിക്കുക.
*  ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം ശ്രാദ്ധവിധി വായിക്കുക.


6. മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു രീതിയിലും ശ്രാദ്ധം നടത്താന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ താഴെ പറയുന്നപ്രകാരം ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അ. വനത്തില്‍ പോയി ഏതെങ്കിലും പുല്‍ക്കൊടി കൈയില്‍ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈകള്‍ മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ച് സൂര്യാദി ലോകപാലകന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറയുക - 'ശ്രാദ്ധം നടത്താന്‍ എന്റെ കൈയില്‍ ധനമോ സമ്പത്തോയില്ല. ഞാന്‍ എല്ലാ പിതൃക്കളേയും നമസ്‌കരിക്കുന്നു. എന്റെ ഭക്തികൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ പിതൃക്കളും തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ. ഞാന്‍ നിസ്സഹായനാണ്.'
ആ. മനുഷ്യവാസം ഇല്ലാത്ത വനത്തില്‍ പോയി കൈകള്‍ ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ച് ഉച്ചത്തില്‍ ഇപ്രകാരം പറയുക - 'ഞാന്‍ നിര്‍ധനനും ദരിദ്രനുമാണ്. എന്നെ പിതൃഋണത്തില്‍ നിന്നു മുക്തനാക്കൂ.'

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നു വര്‍ഷന്തോറും വരുന്ന ശ്രാദ്ധ ദിവസങ്ങളില്‍ പിതൃക്കള്‍ക്കായി മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലെങ്കിലും ശ്രാദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, എന്നതാണ് അതിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.

കര്‍ക്കടക അമാവസ്യക്ക് ശ്രീ ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക.

ശ്രാദ്ധത്തില്‍ വിഘ്‌നങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ദത്താത്രേയ ഭഗവാന്റെ 'ശ്രീ ഗുരുദേവ് ദത്ത്' എന്ന നാമം വാവിന്റെ തലേ ദിവസവും ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്ന ദിവസവും പരമാവധി ജപിക്കുക. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദത്താത്രേയ ഭഗവാനോട് 'ശ്രാദ്ധം നിര്‍വിഘ്‌നമായി നടത്തി തരുന്നതിനും ശ്രാദ്ധ കര്‍മങ്ങള്‍ പിതൃക്കള്‍ വരെ എത്തിക്കുന്നതിനും' വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.


പിതൃക്കള്‍ക്കായി അന്നം വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശദ്ധ്രിക്കുക !


ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് അന്നം വയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഈ കര്‍മത്തില്‍ക്കൂടി പിതൃക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവര്‍ക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതി നല്‍കുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് ഈ ചടങ്ങില്‍ കണ്ടു വരുന്ന ചില തെറ്റുകള്‍ നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

1. പിതൃക്കള്‍ക്കായി വയ്ക്കുന്ന അന്നത്തില്‍ മാംസാഹാരം, മദ്യം മുതലായവ ഉള്‍പ്പെടുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങള്‍ -
പിതൃക്കള്‍ക്ക് മാംസം നല്‍കി അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവന്‍, ചന്ദനം കത്തിച്ച് അതിന്റെ കനല്‍ വിറ്റ് കച്ചവടം നടത്തുന്നവനെ' പോലെയാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുക. കിണറ്റില്‍ വീണു കിടക്കുന്ന വസ്തു എടുക്കാന്‍ അതിലേക്ക് കൈ നീട്ടി കുനിയുന്ന കുട്ടി കിണറ്റില്‍ വീഴുന്നതുപോലെ മാംസാഹാരം നല്‍കി ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്ന വ്യക്തി സ്വന്തം വിനാശം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു.

2. പിതൃക്കള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഭക്ഷണം പിന്നീട് കാക്കയ്ക്ക് നല്‍കേണ്ടതായുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് പിതൃക്കള്‍ക്ക് വച്ച അന്നം പിന്നീട് വീട്ടുകാര്‍ പങ്കിട്ട് കഴിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇതിലൂടെ ശരീരത്തില്‍ രജ-തമോ ഗുണം വര്‍ധിക്കുകയും കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ പിതൃക്കള്‍ക്ക് വച്ച അന്നം പിന്നീട് കഴിക്കാതിരിക്കുക.

നന്ദകുമാര്‍ കൈമള്‍
ഹിന്ദു ജനജാഗൃതി സമിതി
ഫോണ്‍ : 9349370567COMMENTS


Name

',4,11,2,a,5,Accident,6,Ambulance,1,Army,4,Arrest,4,Aruvikkara,3,Assembly,1,Atlas Jwellery,2,Bar licence,2,Blog,1,Bomb,1,Bribe,1,Budgte,1,Business,265,Cinema,1290,co,1,cocaine,1,Copa America,1,Corporate,1,court,1,cpm,1,cricket,14,Crime,21,cu,1,cultural,81,culture,2,Dam,1,Deseeyam,1,Dr. Haridas,2,election,4,Film,8,Football,3,Gold,1,Gulf,2,guruvayur,1,hartal,1,India,4823,Indonesia,1,Jayalalithaa,1,k,1,K M Mani,2,Karthikeyan,2,ker,1,kera,4,keral,1,Kerala,10562,Kochi.,2,Latest News,3,lifestyle,210,Literature,2,love,2,Maggi,1,Major Ravi,1,Mammootty,1,Manmohan Singh,1,Marriage,1,Metro,1,molest,1,Movie,1406,Mullaperiyar,1,Murder,1,Muslim,1,Narayan Desai,1,National,8,newsspecial,196,Nokia,1,Obituary,2,Okowe Chigozie Collins,1,Oommen chandy,2,opinion,256,Phone,1,Pillai,2,pinarayi vijayan,1,Politics,1,Pope,1,pravasi,353,Prithwiraj,1,Ranjini Haridas,1,Russia,1,Samskarikam,4,Saritha S Nair,2,Scandal,1,School,1,sex,3,sl,1,sli,2,Slider,6273,Solar Case,1,speaker,2,Sports,868,Tamil Nadu,2,Tax,1,temple,1,Tennis,1,Video,2,Vladimir Putin,1,World,1073,
ltr
item
www.vyganews.com: ശ്രാദ്ധം - ഒരു മഹത്തായ കര്‍മം
ശ്രാദ്ധം - ഒരു മഹത്തായ കര്‍മം
https://1.bp.blogspot.com/-4F5kANGNF2M/YQ-Bc7EkS5I/AAAAAAAAyt0/hzOznhPSvwkG_Wb8WGMRLnDlKbOPK-K8ACLcBGAsYHQ/s320/sradham.png
https://1.bp.blogspot.com/-4F5kANGNF2M/YQ-Bc7EkS5I/AAAAAAAAyt0/hzOznhPSvwkG_Wb8WGMRLnDlKbOPK-K8ACLcBGAsYHQ/s72-c/sradham.png
www.vyganews.com
https://www.vyganews.com/2021/08/all-about-sradham.html
https://www.vyganews.com/
https://www.vyganews.com/
https://www.vyganews.com/2021/08/all-about-sradham.html
true
7866773985249407600
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy